РАД МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ

               WORK OF MUSEUM OF VOJVODINA

               46

 

                   САДРЖАЈ — CONTENTS

Марија Јовановић:           Гомолава у времену и простору

                                           међународни симпозијум поводом 100 година Гомолаве (1904–2004)

Marija Jovanović:                 Gomolava in Time and Space

                                           International Symposium on the Hundreth Anniversary of the Excavations of Gomolava (1904-2004)

                   Археологија — Archeology

Снежана Маринковић:        Локалитети старчевачке културе на подручју средњег Баната

                                           The Starčevo Culture sites in the Region of Middle Banat

Jovan Koledin:                     Tipologija i razvoj duvaljki u praistorijskoj metalurgiji – Grobovi praistorijskih metalurga

                                           The Development of the Typology and the Pre-Historic Metallurgy – The Tombs of Pre-Historic Metallurgists

Marija Jovanović:                 Žitarice u praistoriji u podunavlju i na Balkanskom poluostrvu

                                           Prehistoric Grains in the Danube Basin and the Balkans

Милорад Стојић:                 Сурдук – локалитет Марина вишеслојно насеље из енеолита, бронзаног доба и гвозденог доба

                                           Surduk, the Excavation Site Marina, Lami

                   Антропологија — Antropology

Zsuzsanna K. Zoffmann:      Antropološki pregled populacije starčevačke kulture (Najnoviji osteološki nalazi sa lokaliteta Vizić–Golokut)

                                           Anthropological Review of the Starčevo Population (The Most Recent Finds from Vizić-Golokut Site)

                   Етнологија — Etnology

Катарина Новаковић:         Одлике народног веза у Војводини

                                           Characteristics of Folk Embroidery in Vojvodina

Александар Крел:              Развој ћурчијског заната у оквиру цеховске организације у Новом Саду

                                           The Development of Furrier Craft within Guild Organization in Novi Sad

Гордана Милетић:              Колекција сандука етнолошког одељења музеја у Смедереву

                                           The Collection of Trunks of the Ethnologic Department in Museum in Smederevo

Братислава Идвореан

Стефановић:                       Ручна вретена за предење и препредање у етнолошком одељењу Музеја Војводине

                                           Hand Spindle for Spinning and Over Spinning in Ethnologic Department in the Museum of Vojvodina

Љиљана Трифуновић:         Каталошка обрада колекције дозидница етнолошког одељења Музеја Војводине

                                           Catalogue Processing of the Collection of Wallhangings in Ethnologic Department

                                           of the Museum of Vojvodina

                   Историја — History

Саво Андрић:                     Морални обриси Аустро-Угарске антисрпске пропаганде у првим деценијама ХХ века

                                           Moral Outlines of Austro-Hungarian Anti-Serbian Propaganda in the First Decades of the 20th Century

Слободан Бјелица:              Проблем статуса Петроварадина између два светска рата

                                           The Problem of Status of Petrovaradin between the Two World Wars

Лидија Мустеданагић:        О екслибрисима, печатима и записима у збирци старе и ретке књиге Музеја Војводине

                                           About Ex Libris, Seals and Notes in the Collection of Old and Rare Book of the Museum of Vojvodina

                   Историја уметности — History of Art

Нада Станић:                     Скулптура у збирци Галерије Рајка Мамузића

                                           Sculpture in the Collection of Rajko Mamuzić Gallery

Гордана Крстић:                 Иконостас цркве Светог Луке у Купинову

                                           The Iconostasis of the Church of Sain Luka in Kupinovo

                   Музеологија — Museology

Љиљана Гавриловић:          „Етнографска музеологија“: да или не?

                                           “Ethnographic museology”: yes or no?

                   Педагогија — Pedagogy

Весна Гргуревић:               Музејска креативна радионица из перспективе Музејске збирке Културног центра у Врбасу

                                           Museum Workshop from the Perspective of Museum Collection of Cultural Centre in Vrbas

                   Библиотека — Library

Бранка Лугоња:                  Библиотека Музеја Војводине (1947–2000)

                                           The Library of the Museum of Vojvodina (1947-2000)

                   Из војвођанских музеја и галерија — From Vojvodina's Museums and Galeries

Пејин Атила:                      Рад Градског музеја у Сенти током 2004. године

Весна Гргуревић:               Музејска збирка Културног центра Врбаса током 2004. године

                   Размена публикација

                   Оцене и прикази

                   In memoriam

                   Импресум