САДРЖАЈ – CONTENTS

 

Agneš Ozer:

Reč glavnog i odgovornog urednika – 165 godina Muzeja Vojvodine

 

Археологија – Archaeology

 

Селена Витезовић:

Неолитски коштани предмети из збирке Народног музеја у Зрењанину

Neolithic bone objects from the collection of the National Museum of Zrenjanin

Ildiko Medović:

Neolitske kultne posude iz srednjeg Banata

Neolithische Kultgefäße aus serbischem Teil vom mittleren Banat

Снежана Маринковић:

Археолошка ископавања налазишта Крушка – Циглана код Томашевца

Archaeological Excavations Findings Kruška – Brickyard near Tomaševac

Marija Jovanović:

Stratigrafija keltskog naselja Čarnok u Bačkoj (Vrbas, Vojvodina, Srbija)

Stratigraphy of the Celtic Settlement of Čarnok in Bačka (Vrbas,Vojvodina, Srbija)

Дејан Радичевић, Војислав Ђорђевић, Јелена Ђорђевић:

Позносредњовековни хоризонт на локалитету Најева циглана у Панчеву

Late medieval horizon at the Najeva ciglana locality in Pančevo

 

Антропологија – Anthropology

 

Zuzana K. Zoffmann:

Antropološka analiza skeleta iz ranog gvozdenog doba sa arheološkog lokaliteta Vranj – Hrtkovci

Anthropological analysis of a skeleton from the early iron age site of Hrtkovci-Vranj (Vojvodina)

Наташа Миладиновић Радмиловић, Неда Димовски:

Стафнеов дефект на налазима мандибула из римског периода и позног средњег века са два локалитета у Војводини

Stafne’s defect on mandible finds from the Roman and late medieval period from two sites in Vojvodina

 

Археоботаника – Archaeobotany

 

Aleksandar Medović:

Late Bronze Age plant economy at the Early Iron Age hill fort settlement Hissar?

Kasnobronzanodobna biljna privreda na ranogvozdenodobnom gradinskom naselju Hisar?

 

Историја – History

 

Ирина Цвијановић:

Абу Хамид о муслиманима у земљи Словена и јужној Угарској

Abu Hamid on Muslims in the Land of the Slavs and the Southern Hungarian Kingdom

Војислав Мартинов:

Политичке карикатуре Димитрија Аврамовића из 1848. године

Political cartoons of Dimitrije Avramovfrom the year 1848

Иван Станојев:

Трансформације функција архитектонског простора: Јовановска и Јерменска црква у Новом Саду

Transformations of the Functions of Architectural Space: The Jovanovska and the Armenian Churches in Novi Sad

Гордана Буловић:

Фармацеутска штампа у Војводини између два светска рата

Pharmaceutical Press in Vojvodina Between the Two World Wars

Предраг Бајић:

Предмети везани за бомбардовање 1999. у Збирци оружја и војне опремe у Збирци историјских предмета Музеја Војводине

Objects Related to the Bombing Campaign of 1999 in the Collection of Arms and Military Equipment and the Collection of Historic Objects in the Museum of Vojvodina

 

Историја уметности – History of Art

 

Лепосава Миловановић:

Стеван М. Станковић

Stevan M. Stanković

Јованка Столић:

Рајко Мамузић

Rajko Mamuzić

 

Етнологија – Ethnology

 

Богдан Шекарић:

Збирка фотографија др Радивоја Симоновића у Етнолошком одељењу Музеја Војводине

Collection of photographs from Dr. Radivoj Simonovic' at the ethnological department of the Museum of Vojvodina

 

Музеологија – Museology

 

Јасна Јованов, Лолита Пејовић, Марија Тодоровић:

Mанифестација „Ноћ музеја“ на Тргу галерија у Новом Саду

The Museum Night event at The Gallery Square in Novi Sad

Ана Јованов:

Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића: Прилог рецепцији колекције

Gallery of Visual Arts – The Gift Collection of Rajko Mamuziж: a Contribution to the Reception of the Collection

Наташа Кнежевић:

Природњачко одељење Народног музеја у Зрењанину од оснивања до данас

The Natural History Department in the National Museum of Zrenjanin from its Establishment until Today

 

БиблиотекаLibrary

 

Марија Спасојевић:

Легат Богдана Брукнера у библиотеци Музеја Војводине

The Legacy of Bogdan Brukner at the Library of the Museum of Vojvodina

 

Јубилеји – Jubilees

 

Драго Његован:

Значајан јубилеј српске музеологије – Од Музеја Врбаске бановине до Музеја Републике Српске (1930–2010)

Драгана Куручев:

Обележавање јубилеја – 90 година од рођења Зорана Петровића, сликара, професора и писца

 

Из музеја и галерија – From Museums and Galleries

 

Тијана Станковић-Пештерац:

„Господари глине и жита“, изложба Музеја Војводине

Vesna Grgurović:

„Gospodari gline i žita“ u Muzejskoj zbirci Kulturnog centra Vrbasa

Милан Јакшић:

„Прича о екслибрису“, изложба Музеја Војводине

Lidija Mustedanagić:

Karnevalsvuda!, Izložba i katalogNa kraju i na početku karnevalVesne Marjanović u Muzeju Vojvodine

Ivana Nalčić Božić:

Secesija u subotičkim riznicama“, izložba Gradskog muzeja u Subotici

Ана Јованов:

„Социјализам и модерност: умјетност, култура, политика 1950–1974.“, Изложба Музеја сувремене умјетности у Загребу

Тања Ђуђић:

Радионице из превентивне конзервације ЦИК-а

 

Прикази – Surveys

 

Тијана Станковић-Пештерац:

„Господари глине и жита“

Jovan Koledin:

„Die Gräberfelder vor der Südmauer der befestigung von Keszthely-Fenékpuszta“

Jovan Koledin:

Dragan Jovanović, „Ostave Vršačkog gorja: Markovac–Grunjac“

Miroslav Stojisavljević:

Stanislava Knežević, „Iz muzičke prošlosti Sombora“

Драго Његован:

Vorwärts, Prinz Eugen! Срђан Божовић, „Дивизија Принц Еуген“

Ана Сеч–Пинћир:

Slováci v srbsku z aspektu kultúry

 

In memoriam

 

Драго Његован:

Академик Чедомир Попов (1936–2012)

Драго Његован:

Станко Димић (1963–2012)

 

 

Импресум

 

Рецензенти – Упутство сарадницима