Polaganje stručnog ispita

Polaganje stručnog ispita

0
0
0
s2sdefault

UPUTSTVO ZA PRIJAVU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA 

Stručni ispiti održavaju se dva puta godišnje, u maju i novembru mesecu.

 1. Popuniti prijavu za polaganje stručnog ispita. 
 2. Prilozi uz prijavu su: 
  - Potvrda o dužini stručnog osposobljavanja (minimum 1 godina – visoka stručna sprema, 9 meseci – viša stručna sprema, 6 meseci – srednja stručna sprema); 
  - Overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju. 
 3. Prijavu za polaganje ispita sa prilozima dostaviti u tri primerka najkasnije do 31. marta za majski ispitni rok ili do 30. septembra za novembarski ispitni rok na adresu: Komisija za polaganje stručnog ispita, Muzej Vojvodine, Dunavska 35, 21000 Novi Sad. 
 4. Na podračun Muzeja Vojvodine broj 840-539668-54 uplatiti iznos od 8.500,00 dinara na ime troškova za rad Komisije. 
 5. Najkasnije do 4. maja za majski ispitni rok ili do 4. novembra za novembarski ispitni rok dostaviti rad na izabranu temu sa mišljenjem mentora (u tri primerka). 
 6. Za polaganje stranog jezika potrebno je izabrati 10-15 strana stručnog teksta na izabranom stranom jeziku i dostaviti ga u jednom primerku zajedno sa radom. 
 7. Ispit se polaže u zadnjoj nedelji maja meseca i zadnjoj nedelji novembra meseca. 
 8. O tačnom terminu polaganja kandidat se obaveštava pismenim putem. 

Kontakt osoba: Milenko Ušćebrka, sekretar Muzeja Vojvodine, telefon 021/420-566