Промоција књиге „Сеоски тргови у Банату“

.

У среду, 29. јануара, у 19 сати, у Музеју Војводине, Дунавска 35, одржаће се промоција књиге Сеоски тргови у Банату, ауторке др Марие Силађи.

На промоцији ће присутне поздравити директор Музеја Војводине др Драго Његован, а о књизи ће, поред ауторке, говорити: др Ференц Немет, др Милан Мицић, и Богдан Шекарић, музејски саветник - етнолог.

Предавање „Рација у Јужној Бачкој 1942.“

.

Поводом обележавања дана сећања на жртве Рације 1942. године, 22. јануара 2020. године, у 12 часова, одржаће се предавање „РАЦИЈА У ЈУЖНОЈ БАЧКОЈ 1942.“ Предавач је Димитрије Михајловић, кустос - историчар.

Након предавања одиграће се представа „Даница, случај уметника“, аутора Александра Мијалковића, у којој учествују ученици ОШ „Браћа Груловић“ из Бешке.

Новосадске дечије зимзарије 2019 у Музеју Војводине

.

Девете по реду Новосадске дечије Зимзарије, у организацији Дечијег културног центра „Деци на дар“, и ове године Музеј Војводине учествује од 24. до 27. децембра 2019. са следећим радионицама:

24. децембар, 10 сати, Дунавска 35
КАКВЕ ТАЈНЕ КРИЈЕ ДЕВОЈАЧКИ САНДУК?
Некада су девојчицама правили девојачке сандуке. Сазнаћете каква је била њихова намена, које се благо у њима чувало, како су украшавани. Правићемо девојачке сандуке, украшавати их и корјити или цртати ствари које су се у њима чувале.
ПОТРЕБНО ЈЕ ДОНЕТИ КУТИЈУ ОД ЦИПЕЛА.

25  децембар, 10 сати, Дунавска 35
ПРИЧА О ТАЈАНСТВЕНОЈ ДАМИ
Посматрајући слику „Портрет младе жене“, деца ће сама покушати да открију ко је насликана дама, на основу изгледа и држања, њене одеће и других деталја на слици.
Како је изгледао друштвени живот тог времена, и за које су се догађаје даме овако спремале и украшавале.
У креативном делу деца ће од алуминијумске фолије правити фигурице дама и господа на балу коме је “непозната дама“ могла да присуствује.

26. децембар, 10 сати, Дунавска 35
У СТАРОМ ОРМАНУ МОЈЕ БАКЕ КРИЈУ СЕ ТАЈНЕ СВАКОЈАКЕ
Какву тајну чува бакин орман?Шта се то у њему налазило?
Дођите у Музеј Војводине да чујете причу о орману- секретеру који је скривао разне драгоцености...
Следи ликовна радионица.

27. децембар, 10 сати, Дунавска 35
У ПОТРАЗИ ЗА ЗАКОПАНИМ БЛАГОМ?
Шта је археологија и како је настала? Како изгледа археолошко ископавање? Задивљујућа сведочанства прошлости која се чувају у Музеју Војводине инспириаће вас да направите неки предмет који бисте ви да сте археолог волели да пронађете.

Промоција књиге „Банат - новембар 1918. године“

.

У уторак, 17. децембра, 18 сати (Дунавска 35), одржаће се промоција књиге БАНАТ - НОВЕМБАР 1918. ГОДИНЕ - Великобечкеречки лист Торонтал-догађаји, виђења, ставови, аутора др Ференца Немета и др Милана Мицића.

О књизи ће говорити др Драго Његован, директор Музеја Војводине и аутори.

Студија БАНАТ-НОВЕМБАР 1918 ГОДИНЕ - Великобечкеречки лист Торонтал-догађаји, виђења, ставови говори о писању великобечкеречког листа на мађарском језику Торонтал о драматичним догађијима у Банату новембра 1918. године. Распад аустроугарске државе, повлачење немачке војске кроз Банат, повратак аустроугарских војника са фронта, надирање бољшевичких идеја из Русије, немири и насиље у Банату у вакуму власти, стварање српског и мађарског националног већа и српске и мађарске народне гарде у Великом Бечкереку, улазак српске војске у Банат као гаранта поштовања живота и имовине свих становника Баната без обзира на веру, језик и националност, преузимање власти од стране Српског народног већа у Великом Бечкереку, садржи ова историографска студија као узбудљиво, корисно и читљиво штиво из историје Баната, краја Првог светског рата и стварања југословенске државе.

Феномен хумане естетике и социјалне етике

.

Поводом обележавања пола века службовања Хипократу проф. др Хаџи-Димитрија Е. ПАНФИЛОВА, Друштво лекара Војводине и Музеј Војводине, у понедељак, 16. децембра 2019. године, у 19 сати (Дунавска 35), одржаће се видео-презентација под насловом: ФЕНОМЕНИ ХУМАНЕ ЕСТЕТИКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЕТИКЕ.

Уводну реч, под називом: ПАНФИЛОВ – ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА, даће председник Друштва лекара Војводине проф. др Драган Данкуц.

Божићни концерт

.

У четвртак, 12. децембра у 19 сати, (Музеј Војводине, Дунавска 35), у организацији компаније Color Media Communications и Ninamedia, а у склопу фестивала Novosadski Winterfest, одржаће се Божићни концет уз коктел.

Учесници и програм концерта:
1. Дуо Фагота (Јелена Бурчер и Јефимија Шипка)
Францис Рене Гебауер - Романса са две варијације
Luigi Cherubini - Andante con moto

2. Дувачки квинтет Ex Yu (Зорана Момић – флаута, Mihael Tresk – кларинет, Нела Драшковић – обоа, Дорис Рачић – хорна, Јефимија Шипка – фагот)
Deneš Agay - Five Easy Dances

3. Дувачки трио (Јован Аћимовић – кларинет, Марија Ђорђевић – флаута, Јелена Бурчер – фагот)
W. A. Mozart - Divertimento KV 229 No. 2

Промоција књиге „Туристички водич кроз стари Нови Сад“

.

У уторак, 10. децембра, у 19 сати у Музеју Војводине, Дунавска 35, одржаће се промоција књиге: TУРИСТИЧКИ ВOДИЧ КРOЗ СТAРИ НOВИ СAД, аутора Зорана Кнежева.

На промоцији ће говорити др Драго Његован, мр Синиша Јокић, др Влада Сакач, проф Миша Близанац и аутор.

Ни jeднa рaзглeдницa нeкoг урбaнoг прoстoрa нe мoжe ни дa сe зaмисли бeз нeких њeних знaмeнитих oбjeкaтa, вaжних истoриjских дoгaђaja и чувeних личнoсти вeзaних зa друштвeнo-пoлитички и културни рaзвoj цeлинe jeднoг тaквoг грaдскoг aмбиjeнтa. Увaжaвajући oвe чињeницe, aутoр 4 књигe o прoшлoсти Нoвoг Сaдa, кoje су дo сaдa штaмпaнe, Зoрaн Кнeжeв, oбухвaтиo je истoриjски пeриoд oд крaja XVII дo зaвршeткa XX вeкa штo, прикaзaнo путeм aрхитeктoнских здaњa, прeдстaвљa рaздoбљe изгрaдњe урбaнoг jeзгрa грaдa и њeгoвe пeрифeриje. Кaкo свaкo врeмe нoси свoj трaг, тaкo и aутoр oвe књигe зa свaки пojeдини сeгмeнт у рaзвojу грaдa дaje сaжeтo тeкстуaлнo тумaчeњe друштвeнo-истoриjскoг кoнтeкстa и пoлитичкoг aмбиjeнтa кojи су утицaли нa спeцифичнoсти aрхитeктoнских стилoвa мисиoнaрски нaмeтeних oд стрaнe влaсти и кoja сe смeњивaлa у тoку oвa двa вeкa oбeлeжeнa бурним дoгaђajимa. Зoрaн Кнeжeв je сa вeликим eнтузиjaзмoм, aли и нeoпхoдним пoзнaвaњeм истoриjских чињeницa, сaкупиo oбимну фoтoдoкумeнтaрну грaђу, кoристeћи при тoм рaзличитe извoрe кao штo су стaрe рaзглeдницe, aрхивскe фoтoгрaфиje, грaфички прикaзи, Интeрнeт и стручну литeрaтуру, дa би прикaзao нaстaнaк и рaзвoj aрхитeктурaлних цeлинa Нoвoг Сaдa нe зaнeмaруjући ни пeрифeриjскe трaдициoнaлнe aмбиjeнтaлнe aрхитeктoнскe врeднoсти.

Повезани чланци