Феномен хумане естетике и социјалне етике

.

Поводом обележавања пола века службовања Хипократу проф. др Хаџи-Димитрија Е. ПАНФИЛОВА, Друштво лекара Војводине и Музеј Војводине, у понедељак, 16. децембра 2019. године, у 19 сати (Дунавска 35), одржаће се видео-презентација под насловом: ФЕНОМЕНИ ХУМАНЕ ЕСТЕТИКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЕТИКЕ.

Уводну реч, под називом: ПАНФИЛОВ – ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА, даће председник Друштва лекара Војводине проф. др Драган Данкуц.

Божићни концерт

.

У четвртак, 12. децембра у 19 сати, (Музеј Војводине, Дунавска 35), у организацији компаније Color Media Communications и Ninamedia, а у склопу фестивала Novosadski Winterfest, одржаће се Божићни концет уз коктел.

Учесници и програм концерта:
1. Дуо Фагота (Јелена Бурчер и Јефимија Шипка)
Францис Рене Гебауер - Романса са две варијације
Luigi Cherubini - Andante con moto

2. Дувачки квинтет Ex Yu (Зорана Момић – флаута, Mihael Tresk – кларинет, Нела Драшковић – обоа, Дорис Рачић – хорна, Јефимија Шипка – фагот)
Deneš Agay - Five Easy Dances

3. Дувачки трио (Јован Аћимовић – кларинет, Марија Ђорђевић – флаута, Јелена Бурчер – фагот)
W. A. Mozart - Divertimento KV 229 No. 2

Промоција књиге „Туристички водич кроз стари Нови Сад“

.

У уторак, 10. децембра, у 19 сати у Музеју Војводине, Дунавска 35, одржаће се промоција књиге: TУРИСТИЧКИ ВOДИЧ КРOЗ СТAРИ НOВИ СAД, аутора Зорана Кнежева.

На промоцији ће говорити др Драго Његован, мр Синиша Јокић, др Влада Сакач, проф Миша Близанац и аутор.

Ни jeднa рaзглeдницa нeкoг урбaнoг прoстoрa нe мoжe ни дa сe зaмисли бeз нeких њeних знaмeнитих oбjeкaтa, вaжних истoриjских дoгaђaja и чувeних личнoсти вeзaних зa друштвeнo-пoлитички и културни рaзвoj цeлинe jeднoг тaквoг грaдскoг aмбиjeнтa. Увaжaвajући oвe чињeницe, aутoр 4 књигe o прoшлoсти Нoвoг Сaдa, кoje су дo сaдa штaмпaнe, Зoрaн Кнeжeв, oбухвaтиo je истoриjски пeриoд oд крaja XVII дo зaвршeткa XX вeкa штo, прикaзaнo путeм aрхитeктoнских здaњa, прeдстaвљa рaздoбљe изгрaдњe урбaнoг jeзгрa грaдa и њeгoвe пeрифeриje. Кaкo свaкo врeмe нoси свoj трaг, тaкo и aутoр oвe књигe зa свaки пojeдини сeгмeнт у рaзвojу грaдa дaje сaжeтo тeкстуaлнo тумaчeњe друштвeнo-истoриjскoг кoнтeкстa и пoлитичкoг aмбиjeнтa кojи су утицaли нa спeцифичнoсти aрхитeктoнских стилoвa мисиoнaрски нaмeтeних oд стрaнe влaсти и кoja сe смeњивaлa у тoку oвa двa вeкa oбeлeжeнa бурним дoгaђajимa. Зoрaн Кнeжeв je сa вeликим eнтузиjaзмoм, aли и нeoпхoдним пoзнaвaњeм истoриjских чињeницa, сaкупиo oбимну фoтoдoкумeнтaрну грaђу, кoристeћи при тoм рaзличитe извoрe кao штo су стaрe рaзглeдницe, aрхивскe фoтoгрaфиje, грaфички прикaзи, Интeрнeт и стручну литeрaтуру, дa би прикaзao нaстaнaк и рaзвoj aрхитeктурaлних цeлинa Нoвoг Сaдa нe зaнeмaруjући ни пeрифeриjскe трaдициoнaлнe aмбиjeнтaлнe aрхитeктoнскe врeднoсти.

Феникс - птица вечности: Лакантије - Клаудије Клаудијан

.

У уторак, 3. децембра 2019. године, у 18 h (Дунавска 35) одржаће се промоција научне монографије ФЕНИКС – ПТИЦА ВЕЧНОСТИ: ЛАКТАНТИЈЕ – КЛАУДИЈЕ КЛАУДИЈАН, ауторке др Снежане Вукадиновић.

Монографија „Феникс - птица вечности: Лактантије – Клаудије Клаудијан“, др Снежане Вукадиновић представља једно ново читање Лактантијеве и Клаудијанове песме посвећене овој митолошкој птици. Осим прегледног и сажетог материјала који се односи на саму митолошку грађу, ова монографија нуди исцрпан преглед различитих тумачења о пореклу, садржини и књижевној, филозофској и историјској позадини овог мита. Ово је први српски превод и препев (али и први превод на један словенски језик) овог тешко преводљивог и захтевног књижевног жанра. Реч је о два панегрика посвећена птици фникс. Једну је написао Лактантије (250-320), учитељ Константиновг сина Криспа, а другу је испевао Клаудије Клаудијан, римски песник, који је стварао  на грчком и на латинском језику за време Теодосија и његових синова Аркадија и Хонорија (крај 4. и почетак 5. века). Ова научно-књижевна студија инспирише и подстиче и време постмодерне. И поред стручних одговора и јасног истраживања феномена митског казивања, митолошког и научног тумачења о „невиђеној жар птици“ ова књига изазива код читаоца прегршт асоцијација и нових питања на тему виталитета и дискурса о смислу овоземаљског и оноземаљског живота. Монографију је издао Банатски културни центар и Филозофски факултет у Новом Саду.

Промоција књиге „Азбучник српских учитеља у Срему 1718-1918.“

.

У среду, 27. новембра 2019. године, у 19 сати (Дунавска 35) одржаће се промоција књиге АЗБУЧНИК СРПСКИХ УЧИТЕЉА У СРЕМУ 1718 – 1918, аутора Предрага Пузића у издању Народне библиотеке Пећинци.

У књизи су представљене радне и животне биографије 2.500 учитеља у 140 насеља горњег и доњег Срема, на простору где је савремено српско школство зачето. Највећи и немерљиви допринос „Азучника“ јесте у томе што је извукао из анонимности све оне корифеје, али и мале, па и безначајне учитеље, одајући им тиме заслужену почаст за тешки и никад довољно признати рад.

О књизи говоре: Др Саша Марковић, проф. Учитељског факултета у Сомбору и аутор.
Одломке из књиге читају: Тијана Максимовић, глумица и Бранко В. Врањешевић, учитељ у пензији.

На промоцији ће наступити и Хор просветних радника под управом Миодрага Близанца.

Представа „Велика народна скупштина у Новом Саду 1918.“

.

Поводом прве године рада Музеја Присаједињења 1918. и стопрве годишњице од завршетка Великог рата и присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918. године, Одељење за педагошки рад и односе с јавношћу Музеја Војводине припремило је представу под називом „Велика народна скупштина у Новом Саду 1918.“ под покровитељством Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање;  у сарадњи са Српским народним позориштем и гимназијама: „Исидора Секулић“ и „Светозар Марковић“.

Хуманитарни концерт „За Косту и Николину“

.

У суботУ, 23. новембра 2019. године, 19,30 сати, хор Новосадске шмизле и Музеј Војводине, организују хуманитарни концерт ЗА КОСТУ И НИКОЛИНУ ❤.

На концерту наступају:

  • Хор Новосадске шмизле
  • Лана Зорјан - виолина
  • Кристина Јевтовић - клавир
  • Сенка Недељковић - сопран
  • Вокални састав Мушкет
  • Вокални састав Рес Миранда
  • Клапа Хрватског културно-просветног друштва Јелачић.

Повезани чланци